LABORATORIUM I SPEKTROMETRIA MAS

Laboratoria są wyposażone we wszelkiego rodzaju przyrządy i narzędzia pomiarowe. Są one wykorzystywane do badań i analiz farmaceutycznych, chemicznych lub medycznych, testów oraz kontroli jakości. Wiele zastosowań wymaga bezolejowego sprężonego powietrza i gazów N2 o wysokiej czystości. Opary oleju mogą uszkadzać zawory, zatykać dysze, zanieczyszczać powietrze lub fałszować wyniki pomiarów.

Nasze produkty generują najczystsze gazy azotowe, aby spełnić wymagania i umożliwić procedury analityczne oraz pomiary na najwyższym poziomie.

1. Azot o wysokiej czystości i jego zastosowanie w spektrometrii mas

Większość nowoczesnych laboratoriów jest wyposażona w szeroką gamę specjalistycznego sprzętu i przyrządów pomiarowych przeznaczonych do różnych celów. Urządzenia te odgrywają kluczową rolę w przeprowadzaniu analiz farmaceutycznych, chemicznych i medycznych, co powoduje konieczność przestrzegania rygorystycznych protokołów testowania i zapewniania jakości. Liczne procedury wymagają stosowania bezolejowego sprężonego powietrza i gazów spełniających surowe kryteria jakości i czystości. Obecność oparów oleju prowadzi do potencjalnie szkodliwych skutków, w tym uszkodzenia zaworów, zatykania dysz, zanieczyszczenia powietrza i możliwych różnic w wynikach pomiarów.

Stosowanie suchego sprężonego powietrza o wysokiej czystości jest obowiązkowe dla urządzeń laboratoryjnych. Nasze produkty dostarczają azot o niezrównanej czystości, spełniający rygorystyczne specyfikacje, umożliwiający stosowanie zaawansowanych metod analitycznych i zapewniający optymalną wydajność operacyjną

2. Chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas (LC-MS)

Chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas (LC-MS) jest podstawową techniką w chemii analitycznej, która ma kluczowe znaczenie w farmacji i toksykologii. Charakteryzuje się separacją i identyfikacją złożonych związków. W farmaceutyce LC-MS pomaga w odkrywaniu leków i wykrywaniu metabolitów i związków produktów degradacji. W toksykologii, ksenobiotyki i ich metabolity są identyfikowane w próbkach biologicznych. Ponadto LC-MS zapewnia wgląd w szlaki metaboliczne, a tym samym poprawia ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leków.

Jak to działa?

LC-MS łączy separację chromatografii cieczowej z jonizacją spektrometrii mas. Po rozdzieleniu chromatograficznym związki są jonizowane w spektrometrze mas, a powstałe jony są sortowane według stosunku masy do ładunku w celu precyzyjnej identyfikacji i kwantyfikacji.

Zastosowanie azotu w LC-MS

W LC-MS azot służy jako istotny składnik kilku krytycznych funkcji. Zapewnia czyste i obojętne środowisko oraz wspomaga proces jonizacji poprzez wypieranie niepożądanych gazów. Ponadto azot działa jako gaz nebulizujący, w niektórych technikach jonizacji, zapewniając wydajne wprowadzanie próbek. Jego wysoka czystość zapewnia minimalne zakłócenia wyników analitycznych i ułatwia dokładną identyfikację i kwantyfikację związków.

3. Azot w analizie termograwimetrycznej

Termograwimetria (TG) to technika analizy termicznej, która mierzy zmianę masy próbki w funkcji temperatury lub czasu w kontrolowanej atmosferze. Podczas ogrzewania próbki rejestrowana jest utrata lub przyrost jej masy, co zapewnia wgląd w procesy takie jak rozkład, utlenianie i przejścia fazowe. Metoda ta jest szczególnie cenna przy określaniu stabilności termicznej, składu i parametrów kinetycznych materiałów i dostarcza ważnych informacji do różnych zastosowań naukowych oraz przemysłowych.

W termograwimetrii azot służy jako niezbędna atmosfera obojętna. Zapobiega utlenianiu próbki i zapewnia dokładne pomiary masy poprzez wyeliminowanie możliwych reakcji z tlenem, zachowując w ten sposób integralność próbki podczas analizy termicznej.

4. Azot do inkubatorów wielogazowych (trójgazowych)

Inkubatory wielogazowe, często określane jako inkubatory trójgazowe, działają poprzez kontrolowanie wewnętrznej atmosfery w celu naśladowania określonych warunków fizjologicznych dla hodowli komórkowej lub wzrostu drobnoustrojów. Zazwyczaj inkubatory te regulują poziomy tlenu, dwutlenku węgla i azotu, aby symulować środowisko in vivo. Ta precyzyjna kontrola gazu zapewnia optymalną żywotność, wzrost i funkcjonalność komórek, tworząc warunki dostosowane do specyficznych wymagań hodowanych organizmów lub komórek.

W inkubatorach Trigas azot stabilizuje atmosferę i równoważy poziomy tlenu i dwutlenku węgla, co jest ważne dla niektórych kultur komórkowych lub mikrobiologicznych. Zmniejsza stres oksydacyjny, a tym samym zapewnia optymalny wzrost i żywotność organizmów lub komórek.

5. Azot do przygotowania próbek/wyparka rozpuszczalnika

Podczas przygotowywania próbek odparowanie rozpuszczalnika ma kluczowe znaczenie dla zatężania roztworów przed analizą. Metody takie jak odparowanie obrotowe lub przedmuchiwanie azotem są wykorzystywane do skutecznego usuwania rozpuszczalników przy jednoczesnym zachowaniu integralności próbki. Precyzyjna kontrola parametrów odparowywania ma kluczowe znaczenie dla powtarzalnych i dokładnych wyników analitycznych w kolejnych testach.

W procesie przygotowywania próbek zastosowanie azotu w waporyzatorach służy dwóm celom. Jako gaz niereaktywny, azot wypiera tlen, a tym samym zmniejsza ryzyko utlenienia próbki podczas procesu odparowywania. Ponadto, tworząc obojętną atmosferę, azot ułatwia wydajne i szybkie odparowywanie rozpuszczalników, przyczyniając się do koncentracji próbek bez narażania integralności wrażliwych analitów. To kontrolowane środowisko zapewnia optymalne warunki do przygotowania próbek i zwiększa niezawodność i dokładność późniejszych analiz.