§ 1 Zakres, informacja dla Klienta

Poniższe ogólne warunki handlowe (OWH) regulują stosunki umowne pomiędzy BERG GaseTech GmbH® (berg-gasetech.de) a konsumentami i przedsiębiorcami, którzy kupują towary za pośrednictwem naszego sklepu. Sprzeczne lub rozbieżne warunki nie są przez nas uznawane. Językiem umowy jest język niemiecki.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Oferty w Internecie stanowią niewiążące zaproszenie do zakupu towarów.

(2) Możesz umieścić jeden lub więcej produktów w koszyku. W trakcie składania zamówienia wprowadzają Państwo swoje dane oraz życzenia dotyczące sposobu płatności, sposobów dostawy itp. Dopiero kliknięcie przycisku zamówienia składa Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

(3) Potwierdzenie odbioru przesłane niezwłocznie e-mailem oznacza jednocześnie przyjęcie oferty i zawarcie umowy kupna.

§ 3 Informacja dla Klienta: Przechowywanie tekstu umowy

Twoje zamówienie zawierające szczegóły umowy (np. rodzaj produktu, cena itp.) będzie przez nas przechowywane. Nie masz jednak dostępu do swoich poprzednich zamówień przez Internet. Prześlemy Ci regulamin, ale możesz też w każdej chwili uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli chcesz zapisać opis produktu na stronie naszego sklepu do własnych celów, możesz w momencie składania zamówienia m.in. zrób zrzut ekranu (= zrzut ekranu) lub alternatywnie wydrukuj całą stronę.

§ 4 Informacja dla Klienta: nota korygująca

W każdej chwili przed złożeniem zamówienia możesz poprawić swoje wpisy za pomocą klawisza Usuń. O dalszych możliwościach korekty będziemy Państwa informować w trakcie procesu składania zamówienia. Możesz także w każdej chwili zakończyć proces składania zamówienia poprzez zamknięcie okna przeglądarki.

§ 5 Ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi i okres przedawnienia

(1) Prawa z tytułu rękojmi
Na nasze towary przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

(2) Ograniczenie rękojmi za wady (rękojmia) wobec konsumentów towarów używanych
Istnieją dwa terminy na dochodzenie roszczeń z tytułu wad i oba biegną od momentu dostarczenia Ci używanego towaru.
Skracamy okres odpowiedzialności za wady z dwóch lat do jednego roku.
Wady powstałe w tym okresie odpowiedzialności można jednak zgłaszać aż do upływu ustawowego dwuletniego terminu przedawnienia.
Ze skrócenia okresu odpowiedzialności wyłączone są roszczenia odszkodowawcze, roszczenia z tytułu wad, które podstępnie zatailiśmy oraz roszczenia z tytułu rękojmi, którą mogliśmy przejąć za stan towaru. W przypadku tych wykluczonych roszczeń obowiązują terminy ustawowe. Jeżeli obowiązuje okres gwarancji, posiadaczowi gwarancji będzie obowiązywał dłuższy okres.

(3) Ograniczenie rękojmi (rękojmi) wobec przedsiębiorców
Roszczenia z tytułu rękojmi z tytułu wad zakupionego towaru przedawniają się z upływem roku od przejścia ryzyka. Z niniejszego regulaminu wyłączone są następujące roszczenia
– za szkody
– za wady złośliwie ukryte
– z dowolnej udzielonej gwarancji
– w oparciu o §§ 445a, 478 BGB (niemiecki kodeks cywilny)
– z powodu wad materiałów i elementów budowlanych, które zostały użyte w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość.
W przypadku tych wykluczonych roszczeń obowiązują ustawowe terminy przedawnienia. W przypadku okresu gwarancji, jeżeli ma to zastosowanie, na korzyść kupującego obowiązuje dłuższy okres.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

Wykluczamy odpowiedzialność za naruszenia obowiązków wynikające z lekkiego zaniedbania, o ile nie dotyczą one istotnych zobowiązań umownych, szkód wynikających z utraty życia, ciała lub zdrowia, gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG). To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez naszych zastępców i naszych przedstawicieli prawnych. Jednym z istotnych zobowiązań umownych jest obowiązek przekazania Ci towaru i przekazania Ci go na własność. Ponadto musimy pozyskać rzecz wolną od wad rzeczowych i prawnych.

§ 7 Informacja konsumencka: Uczestnictwo w janoFair

Bierzemy udział w JanoFair. janoFair jest alternatywą dla uznanych przez państwo konsumenckich komisji arbitrażowych. Jeśli nie możemy rozstrzygnąć sporów wynikających z naszego stosunku umownego w drodze wzajemnego porozumienia, do Państwa dyspozycji jest bezpłatna procedura rozstrzygania sporów firmy janoFair. Na czas trwania niniejszego postępowania wyłączone jest przedawnienie ewentualnych roszczeń. Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie, postępowanie prawne pozostaje otwarte.

images/TERMS OF SERVICE.pdf